ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

OGŁASZA KONKURS

SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2021

 

 1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII), szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).
 3. Jeden autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden utwór.
 4. Przedmiotem konkursu nie są utwory autorstwa zbiorowego.
 5. Utwór wydrukowany i podpisany należy przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 8 czerwca 2021. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.

 1. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.
 2. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny Jury poddane zostaną anonimizacji w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator umożliwi Komisji identyfikację autorów.
 3. Z chwilą zgłoszenia utworu do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatora.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez do dnia 30.06. 2021.
 5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu — I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII),
  I w kategorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych — po 600 zł każdej kategorii.
  Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 6. Organizator nie zwracają nadesłanych prac.
 7. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO (info: www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl)
 8. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA!

 

www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl

 

 

Konkurs na SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2021

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Imię i nazwisko, mail i telefon autora tekstu

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2. Tytuł sztuki

………………………………………………………………………………………………………….

3. Kategoria / proszę zaznaczyć właściwe/
szkoła podstawowa, szkoła średnia, dorośli

INFORMACJA O RODO

KONKURS SZTUKA TEATRALNA – UCZESTNIK  …………………………………..  /proszę wpisać imię i nazwisko/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1.            Administratorem Pani/Pana osobowych jest Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 tel: 74 85 56 57, e-mail: sok@sok.com.pl

2.            Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email : krzysztof.olejniczak@comars.pl

3.            Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w zakresie: wiek, kategoria (oddziały gimnazjalne, szkoły średnie, dorośli),adres nr telefonu, e-mail.

4.            Pana/Pani/dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu„ Konkurs – Sztuka teatralna”.

5.            Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.            Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.            Świdnicki Ośrodek Kultury nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

Oświadczenie kandydata

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na udział  swój/dziecka w konkursie.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

………………………………………………………………

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych w celu uczestnictwa w projekcie Konkurs – Sztuka teatralna”

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………..

*Tak Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek wyłącznie w celu promocji wydarzenia na stronie internetowej Świdnickiego Ośrodka Kultury, projektu Alchemia teatralna oraz ich odpowiedników na FB

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

………………………………………………………………

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na udostepnienie moich/ dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek mediom lokalnym wyłącznie w celu promocji wydarzenia.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………..

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatorora oraz z wyrażeniem zgody przez autora pracy na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu realizacji spektakli w ramach projektu Alchemia teatralna.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

………………………………………………………………