Świdnicki Ośrodek Kultury ogłasza konkurs  „SZTUKA TEATRALNA” w ramach projektu Alchemia teatralna. 

 1. Organizatorem konkursu jest Świdnicki Ośrodek Kultury, zaś przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII), szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).
 3. Jeden autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden utwór.
 4. Przedmiotem konkursu nie są utwory autorstwa zbiorowego.
 5. Utwór w wersji elektronicznej wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres h.szymanska@sok.com.pl do 20 czerwca 2022.
 6. Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
  W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceny dokonywanej przez jury prosimy o niepodawanie imienia i nazwiska w tekście sztuki. Na pierwszej stronie należy zamieścić jedynie tytuł utworu.
 7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.
 8. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny jury poddane zostaną anonimizacji w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator umożliwi jurorom identyfikację autorów.
 9. Z chwilą zgłoszenia utworu do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatora.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 lipca 2022.
 11. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych. Łączna pula nagród wynosi 2000 zł.
 12. Każdy uczestnik razem z pracą nadsyła wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO (info: www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl)
 13. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

ZAPRASZAMY DO PISANIA!

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  –NALEŻY WYPEŁNIĆ

 1. Imię i nazwisko, mail, telefon autora tekstu

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. Tytuł sztuki

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Kategoria / proszę podkreślić właściwe/
  szkoła podstawowa, szkoła średnia, dorośli

 

INFORMACJA O RODO

KONKURS SZTUKA TEATRALNA – UCZESTNIK  …………………………………..  /proszę wpisać imię i nazwisko/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 tel: 74 85 56 57, e-mail: sok@sok.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email : krzysztof.olejniczak@comars.pl
 3. Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w zakresie: wiek, kategoria (oddziały gimnazjalne, szkoły średnie, dorośli),adres nr telefonu, e-mail.
 4. Pana/Pani/dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu„ Konkurs – Sztuka teatralna”.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Świdnicki Ośrodek Kultury nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

Oświadczenie kandydata

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na udział  swój/dziecka w konkursie.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

………………………………………………………………

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych w celu uczestnictwa w projekcie Konkurs – Sztuka teatralna”.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………..

*Tak Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek wyłącznie w celu promocji wydarzenia na stronie internetowej Świdnickiego Ośrodka Kultury, projektu Alchemia teatralna oraz ich odpowiedników na FB.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

………………………………………………………………

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na udostepnienie moich/ dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek mediom lokalnym wyłącznie w celu promocji wydarzenia.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………..

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatorora oraz z wyrażeniem zgody przez autora pracy na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu realizacji spektakli w ramach projektu Alchemia teatralna.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

………………………………………………………………

 

 

plakat informacyjny